Fundusze Unijne

Koma Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Ełku przy ul. Sikorskiego 19C uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nalata 2014-2020. Oś priorytetowa
5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa.

Nazwa projektu:

Budowa hali i montaż instalacji technologicznej do produkcji kruszywa łamanego z odpadów budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Cele projektu i planowane efekty:

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału odpadów komunalnych zbieranych selektywnie przy jednoczesnym wzroście możliwości przerobowych w zakresie recyklingu odpadów.Cel główny zostanie osiągnięty poprzez zakup linii technologicznej  do przetwarzania odpadów z remontu i budowy oraz maszyn i urządzeń peryferyjnych do obsługi linii. Środki trwałe zostaną zlokalizowane
w budowanej hali. Linia do przetwarzania odpadów budowlanych będzie miała za zadanie otrzymanie czystego kruszywa, które można następnie wykorzystać  w budownictwie jako materiał do utwardzania powierzchni, do budowy fundamentów, jako podsypki pod posadzki, jako podbudowa pod drogi żwirowe, itp.

Prawie 50% typowych odpadów z remontów i budowy to odpady inne niż gruz. Wyodrębnione na linii odpady tworzyw sztucznych, styropianu, papieru i tektury po wstępnym przetworzeniu skierowane zostaną jako cenne surowce do recyklingu materiałowego. Odpady drewna w zależności od jakości odpadu skierowane będą do produkcji płyt lub jako zrębki poddane zostaną odzyskowi energetycznemu. Pozostałości z sortowania przeznaczone zostaną do produkcji paliwa alternatywnego. tzw. RDF. Ideą uruchomienia linii technologicznej do przetwarzania odpadów budowlanych jest wykonanie odzysku i recyklingu odpadów na poziomie ok. 95 %. Tylko ok. 5% odpadów przewiduje się zagospodarować poprzez unieszkodliwianie w procesie składowania lub wykorzystania przy rekultywacji gruntów niekorzystnie przekształconych.Projektowana linia jest
w znacznej części zautomatyzowana, a procesy separacji wykonywane są wyłącznie przez maszyny. Jedynie sortowanie odpadów surowcowych wymaga pracy ludzkiej, bo tylko ludzie gwarantują wysoką jakość otrzymywanych surowców wtórnych.

W związku z powyższym można stwierdzić, że projektowana linia do przetwarzania odpadów
z remontów i budowy umożliwia postępowanie zgodne z hierarchią postępowania  z odpadami
i osiągnięcie bardzo wysokich poziomów recyklingu .

Wartość projektu: 18 288 980,23 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 8 921 453,77 zł